نمبر امام بارگاه جو نالو
1 سومار شاه
2 سيد امام بارگاه
3  ساٽي امام بارگاه
4 زوار امام بارگاه
5 شيعه امام بارگاه